Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.07.2018 21:00

ACİL VE ÖNEMLİDİR 
02.07.2018 - DURSUN ÖNAL

 

Millî Eğitim Bakanlığından: 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna; 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç, biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfında öğretim programı uygulamak üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. (2) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda açılır. Kurs binasında aranacak diğer şartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre belirlenir.” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen başka personel” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ekleri” ibaresi “ekinde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği” şeklinde, “belirtilerek” ibaresi “belirlenir ve belgeler taranarak kursiyerin” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kayıtları silinir.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ancak, eğitim personelinin izinli veya raporlu olması ve millî eğitim müdürlüğünce mazeretin uygun görülmesi halinde o günkü ders için telafi eğitimi yapılır.” cümlesi eklenmiştir. 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesine göre kendi kurumları bünyesinde motorlu taşıt sürücü kursu açılması konusunda yetkilendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan sürücü kurslarında, eğitimin yapılacağı ildeki özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait eğitim personeli ile direksiyon eğitim ve sınav araçları kursta bu araçlarla eğitim yapılmadığı sürelerde kursun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden izin alınarak kullanılabilir.” 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Direksiyon eğitimi dersi sınavı değerlendirmesi elektronik ortamda yapılacak ise (EK-3) veya (EK-4) formları istenmez.” 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e) Direksiyon eğitimi dersi sınavında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi geri geri park etme alanında ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanında araçtan inerek bu alanda yapılması gereken davranışların 34 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentlerine uygunluğunu değerlendirir, bu alandaki davranış tamamlanınca araca biner. Direksiyon usta öğreticisi de geri geri park etme ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanlarında araçtan inerek kursiyerin park etme ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme sürecini izler, bu alanlardaki davranış tamamlanınca araca biner.” 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce”, ikinci fıkrasında yer alan “trafik tescil kuruluşuna” ibaresi “ilçe nüfus müdürlüklerine” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen denetim yeterliliği olan personel” ibaresi “il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir görevde en az üç kurs olmak kaydıyla aynı günde aynı kursta en az iki defa” ibaresi “, bir günlük görevde en az üç kursa farklı saatlerde ikişer defa giderek” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut kursların durumu 
GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan kursların mevcut binalarında ve 1/1/2020 tarihine kadar başka binaya nakillerinde, 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan müstakil bina şartı aranmaz.” 
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan formun on beşinci maddesinin (a) bendinde geçen “sola” ibaresinden sonra gelmek üzere “tek hamlede” ibaresi eklenmiş, değerlendirme rengi kırmızı yapılmış ve “SARI-SARI” ibaresi “KIRMIZI” olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

Osman Ali Dağ(Konfederasyon İkinci Başkanı) ve Sürücü Kursu Sahiplerine; 01.07.2018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği değişikliği ile mevcut Yönetmeliğe (Md.13- Geçici Madde 1 eklenmiş ve 01.012020 tarihine kadar önceki yıllarda açılış izni almış kurumların, sadece kurumların bulunacağı, yani binada sürücü kursundan başka kimsenin olmayacağı müstakil binalara kurumlarını nakil ederlerse (bina kiralık olabilir veya kurumun malı olabilir) yeni Yönetmelikte getirilen Md:8-2 (kurumun müstakil kendi binası olması şartı aranmaz diyoır.)

Konu çok önemli. 18 ay sonra önceden açılmış kurslar, mal sahibi ile anlaşamaz ise kurumlarının önemi kalmıyor. Ya müstakil bina bulunacak, ya da kurumlarınızı kapatacaksınız. Bu konu ile, ilgili olarak 60 gün zaman aşımı ile karşılaşmadan derhal dava açmalıdır. Hem de yüzlerce dava.... Gerek duyurulursa Osman Ali Dağ organizesi ile Avukatımızın ve noterin bulunduğu ortamda vekalet alarak yüzlerce dava açalım. Bir .............KİŞİ KAZIĞI İLE SEKTÖR KARŞI KARŞIYA. Bu sefer kursları yalnız bırakma hakkımız yok. Dursun Önal

 

 

(8) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Kursların, Özel MTSK Modülü üzerinden aynı sınav döneminde “B” sertifika sınıfında sınava giren kursiyerlerinin sınav sonuçları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda kırmızı renkli kutu ile gösterilen davranışlardan başarısız olanların oranının %55 ve üstünde olması durumunda ilgili kurs hakkında 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Ancak kursun değerlendirmeye alınan kursiyer sayısı 10’un altında ise işlem yapılmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kursun Açılması, Kapatılması ve Cezalandırılması Kursların açılması

MADDE 8 – (Değişik:RG-7/3/2017-30000) (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iller ve ilçelerin nüfusu da dikkate alınarak Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programı uygulamak üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Merkez ilçe ve ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve ilçede açılacak kurum sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl belirlediği sayılar esas alınır. Nüfusu;

a) 10.000-20.000 arası olan ilçelerde bir,

b) 20.001-30.000 arası olan ilçelerde iki,

c) 30.001-50.000 arası olan ilçelerde üç,

ç) 50.000’den sonraki her 50.000 nüfus için ise üç, kurum açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 10.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açılamaz.

(3) Nüfusu azalan ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması halinde yeni kurs açılması, ikinci fıkra hükümlerine göre belirlenir

 

Koyu ve büyütülmüş işaretlenen yerler iptal edildi. Yerine büyük punto ile yazdığım ifade geldi. BAKANLIK, SİZ NÜFUSA İTİRAZ EDERSENİZ BENDE BİNALARIN KURUMUN OLMA ŞARTINI GETİRDİM DİYOR.

Sosyal Medya