4 Araç İçin Dava Açacak Arkadaşlara Mahkeme Dilekçe Örneği

19.08.2015 21:00

 

4 ARAÇ İÇİN DAVA AÇACAK ARKADAŞLARA MAHKEME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

YAZAN DURSUN ÖNAL

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

 

 

(BULUNDUĞUNUZ İLİN ADINI YAZINIZ)  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

NOT: BULUNDUĞUNUZ İLDE İDRE MSHKEMESİ YOKSA, İLİNİZ BAĞLI OLDUĞU MAHKEMEYİ ÖĞRENİP O İLİ YAZINIZ.

  DAVACI               : ADINIZI SOYADINIZI VE TC NOSU İLE ADRESİNİZİ YAZINIZ. ŞİRKET İSENİZ ŞİRKET BİLGİLERİNİ, ADRESİNİ VE VERGİ NOSUNU YAZINIZ.

DAVALI               :Milli Eğitm Bakanlığı

                                Bakanlıklar - Ankara     

                              

DAVA KONUSU : Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 18.06.2015 tarih 6317026 sayılı işleminin yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebidir.

 

 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDART YÖNERGESİ VE DAVA KONUSU MADDENİN DAYANAĞI

 

 Direksiyon eğitimi (Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı

 

MADDE 30

(1) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013- 2415748) ve sınav araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır. (“A1”, “A2”, “F” ve “H (Motosiklet) sınıfları hariç)

 

(2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur.

a) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav araçları: Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;

 

1- “B” sertifika sınıfı için en az (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013- 2415748) dört,

2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı bulunur.

 

AÇIKLAMALAR : Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 11.09.2013 tarihinde 2415748 sayılı Makam oluru ile Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin geçici 3. Maddesinin 30/2-a-1 maddesinde belirtilen “B” sınıfı ehliyet için 4 araç bulundurma zorunluluğu getirmiş, bu Makam olurunu gerekçe göstererek 27.05.2015 tarih 5463364 sayılı işlemini tesis etmiş ve 4 adet “B” sertifika sınıfı demirbaş aracı bulundurmayan sürücü kurslarının “B” sınıfı sertifika için kursiyer kaydının Özel MTSK Modülüne girişinin engelleneceğini ve Makam Oluru şartını yerine getirmeyen sürücü kurslarının bu programlarının iptal edileceğini tebliğ etmişti.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün dava konusu Makam Oluruna birçok ilde davalar açılmıştır. Bu davalardan Antalya 2. Ve 3. İdare Mahkemeleri Dava Konusu tebliğin yürütmesini durdurmuştur. ESAS NO:2015/948

 

        

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin geçici 3. Maddesinin 30/2-a-1 maddesinde belirtilen “B” sınıfı ehliyet için 4 demirbaş araç bulundurmayan sürücü kurslarının dava konusu yazıyla “30. Madde de belirtilen şartlara uygun hale getirmeyen özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bu programları iptal edilerek ruhsatları yenilenecektir.” Hükmünü tebliğ etmiştir. Dava konusu yazıyla program iptal edilip ruhsat yenilenmesi açıkça 5580 sayılı yasaya, Anayasa’ya, Türk Ticaret Kanunu’na aykırı olup dava konusu yazının, standartlar yönergesinin 30. Maddesinin 2-a-1 bendinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir. Şöyle ki;

 

1-İdari Yargılama Usulü Kanunun 7/4 maddesi gereğince düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.  Yasadan açıkça anlaşıldığı üzere davamız süresinde açılmıştır.

 

 

2- Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin 30. Maddesinin dayanağını oluşturan Kara yolları trafik kanunun 39. Maddesinin ve Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin 75. Maddesinin yürürlük tarihi, 17.04.2015 tarih 29329 sayılı değişik yapılmasına dair yönetmeliğin 8. ve 37. Maddesi gereğince 01.01.2016 tarihidir.   

 

Kara yolları trafik kanunu

 

Madde 39 - (Değişik madde: 12.07.2013 - 6495 S.K./16. md.)(*)(**)

 

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar ile Türk vatandaşlarının ve yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ve dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle ülkemizde araç kullanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

 

(**) 6495 sayılı Kanunla bu kanuna eklenen "Geçici Madde 22" gereğince, Sürücü belgesi sınıfları, sürücü belgelerine ait esaslar ve sürücü adaylarında aranacak şartlar yönetmelikte belirleninceye kadar bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinin değişiklikten önceki halleri uygulanır. Söz konusu "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 17.04. 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 38., 39. ve 41. maddelere ilişkin hükümler 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Karayolları Trafik Yönetmeliği

 

Madde 75 - (Değişik madde: 17.04.2015 - 29329 s. R.G. Yön./8. md.; Yürürlük: 01.01.2006)(*)

 

Sürücü belgesi sınıfları ile belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu araçlar ve özellikleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.

 

b) A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

 

c) A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

 

ç) A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

 

d) B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

 

e) B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.

 

f) BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

g) C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

 

ğ) C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

h) C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.

 

ı) CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

i) D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.

 

j) D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

k) D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.

 

l) DE sınıfı sürücü belgesi; D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

m) F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.

 

n) G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

 

o) K sınıfı sürücü aday belgesi Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmak üzere verilir.

 

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDART YÖNERGESİ VE DAVA KONUSU MADDENİN DAYANAĞI

 

Direksiyon eğitimi (Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı

 

MADDE 30

(1) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013- 2415748) ve sınav araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır. (“A1”, “A2”, “F” ve “H (Motosiklet) sınıfları hariç)

 

(2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur.

a) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav araçları: Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;

1- “B” sertifika sınıfı için en az (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013- 2415748) dört,

2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı bulunur.

            Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün gerek Makam Oluru ile (30 uncu maddenin 2- a-1 md.), gerekse dava konusu tebliğ hukuka aykırıdır. Anayasa’nı 2. Maddesi ile,Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olarak nitelendirildiği, hukuk devletinin, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan devlet olduğu; hukuk devletinin unsurlarından biri olan hukuk güvenliğinin, diğer bir ifadeyle “güvenliğin korunması ilkesinin ilgilinin hukuki durumunun süreceğine olan güven, dolayısıyla hayal kırıklığına uğratılmaması anlamına geldiği, güvenin korunmasının, her zaman mevcut bir hukuki durumun dokunulmazlığı anlamında olmasa da, her düzenleme değişikliğinde yasa koyucunun göz önünde bulundurması gereken bir husus olduğu, …….. şeklindedir. Düzenlemelerin hukuki istikrarı bozmaması, hakların kullanılmasını zorlaştıracak ya da doğmuş olan hakların hiçe sayılması anlamına gelecek şekilde tasarlanmaması gerektiği Anayasa’mızda ifade edilmektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliği ile ilgili Kanun TBMM de görüşülmeden, Yönetmelik yayımlanmadan Dava konusu karartlar yayımlanmıştır. BakanlıktakiSürücü kurslarına bakmakla yükümlü Daire Başkanı ile şube müdürüne neden böyle karar aldınız dendiğinde “biz öyle istiyoruz” diyebilmişlerdir. Ayrıca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Dava konusu ile ilgili maddeleri 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Yönetmeliğin getirdiği hükümler arasında “B” sınıfı sertifika araçlarının arttırılmasını gerektiren bir durum yoktur. Zaten, araca ihtiyaç duyulursa sürücü kursu sahibi yatırımını genişletir veya stabil kalır. 10.000 ila 50.000 nüfuslu bir yerleşim yerinde, sürücü belgesine ihtiyaç duyacak kişisayısı maksimum ifade ile yılda 100 – 500 arasında olup ayda 8 ila 40 kişinin eğitilmesi demektir ki, mevcut mevzuata göre alınan “2 adet B sınıfı sertifika aracı” yeterli gelmektedir. Hangi ticaret erbabına, şu malzemeden şu kadar bulunduracaksın diye dayatmada bulunulabilir? Fazladan zorla aldırılan araçların, maddi yükler getireceği, borçların altında ezilen esnafın usulsüz işlere yönelebileceği, devleti temsil edenlere acaba öğretilmedi mi?

 

 

 

HUKUKİ SEBEPLER: Anayasa, İYUK, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi,  sair mevzuat.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

Dava sonuna kadar açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanmasına devam edilmesi halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabilecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 18.06.2015 tarih 6317026 sayılı işlemin yürürlüğünün durdurulması ve işlemin iptalini, yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine  arz ve talep ederim. 


                                                                              

 

Davacı

ADINIZ SOYADINIZ VE İMZA

ŞİRKET İSE ŞİRKET ADI VE KAŞE

 


 

EKLER :

 1 – 18.06.2015 Sayılı Yazı

2 – Kurum Ruhsatı

3 – Şirket ise: imza sirküleri, şirket ticaret gazetesi, faaliyet belgesi 

 

Sosyal Medya